წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა განსაზღვრავს შპს „სადისტრიბუციო კომპანია ძველი კახეთი“-ს ვებ-გვერდის მომხმარებელთა პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების წესს, მიზნებსა და შენახვის პირობებს. ის მიზნად ისახავს თითოეული მომხმარებლის კონფიდენციალურობის დაცვას და მათი პირადი ინფორმაციის ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფას. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ეს დოკუმენტი განმარტავს რა ინფორმაცია მოგვეწოდება თქვენგან ან შეიძლება მოგვეწოდოს, ასევე იმას, თუ რა სახით და რა მიზნებისთვის ვიყენებთ ინფორმაციას თქვენი პერსონალური მონაცემების შესახებ. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ პერიოდულად შესაძლებელია კონფიდენციალურობის პოლიტიკის განახლება, ამიტომ მოგიწოდებთ მისი ხშირი შემოწმებისაკენ.

რა მიზნით აგროვებთ ჩემს მონაცემებს?

ჩვენ ვიყენებთ მონაცემებს, იმ მიზნით, რომ დარეგისტრირდეთ ჩვენს ვებ-გვერდზე, მოგაწოდოთ ჩვენი პროდუქცია და მიწოდების სერვისი გავხადოთ კომფორტული, გამოგიზავნოთ შეტყობინებები, შეთავაზებები და ინფორმაცია აქციების შესახებ, დავიცვათ როგორც ჩვენი და მესამე მხარის უფლებები და ინტერესები, ასევე მოქმედი კანონმდებლობა.

რა ინფორმაციას აგროვებთ ჩემ შესახებ?

ჩვენთან გროვდება ისეთი ინფორმაცია, როგორიცაა თქვენი სახელი და გვარი, პირადი ნომერი, დაბადების თარიღი, სქესი, მისამართი, ელ.ფოსტა, ტელეფონის ნომერი, პაროლი და ყველა ის ინფორმაცია, რაც საჭიროა ჩვენ მიერ მომსახურების გაწევისთვის და რაც დაშვებულია საქართველოს კანონმდებლობით.

რა შემთხვევაში შეაგროვებთ ჩემს პერსონალურ ინფორმაციას?

თქვენი პერსონალური ინფორმაციის შეგროვება მოხდება მხოლოდ თქვენი თანხმობის შემდეგ.

გადაეცემა თუ არა ჩემი პერსონალური ინფორმაცია მესამე პირებს?

თქვენი პერსონალური მონაცემების გამჟღავნება არ მოხდება მესამე პირებისთვის იმ მიზნით, რომელიც ნებადართული არ არის კანონით ან თქვენი აშკარა თანხმობის გარეშე.
თქვენი პერსონალური მონაცემების გამჟღავნება მესამე პირებისთვის მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს აუცილებელია თქვენი შეკვეთის დამუშავებისთვის. უფრო მეტიც, თქვენი მონაცემები შეიძლება გამჟღავნებული იყოს პოლიციისთვის ან სასამართლო ხელისუფლებისთვის, კანონის შესაბამისად ან ასეთი ორგანიზაციების ოფიციალური მოთხოვნის შემთხვევაში, მაგალითად, იმ შემთხვევაში როდესაც შპს „სადისტრიბუციო კომპანია ძველი კახეთი“-მა თავიდან უნდა აიცილოს თაღლითობა.

რატომ არის აუცილებელი ჩემ მიერ პერსონალური მონაცემების გამჟღავნება?

ჩვენთვის თქვენი პერსონალური მონაცემების მოწოდება (კერძოდ, თქვენი პერსონალური დეტალები, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, მისამართი, საკრედიტო/სადებეტო ნომრები და საბანკო კოდი და ტელეფონის ნომერი) აუცილებელია თქვენ მიერ შეძენილი პროდუქციის შეკვეთის დამუშავებისთვის თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად ან თქვენი მონაცემები აუცილებელია, რათა შესრულდეს კანონით ან რეგულაციებით მოთხოვნილი ვალდებულებები.

რა უფლებები მაქვს ჩემს მონაცემებთან დაკავშირებით?

თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ ინფრომაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მონაცემები მუშავდება თქვენ შესახებ, ასევე თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ თქვენი პირადი მონაცემების შესწორება და იმ მონაცემების განადგურება, რომელიც კანონმდებლობის თანახმად აღარ არის საჭირო დამუშავებისათვის. ასევე თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ პირადი მონაცემების დამუშავების შეწყვეტა, მაგალითად, მარკეტინგული შეტყობინებების შეწყვეტა.