1. ზოგადი დებულებები

1.1. წინამდებარე წესები განსაზღვრავენ www.oldkakheti.ge-ს ვებ-გვერდის მეშვეობით პროდუქციის ყიდვა-გაყიდვის წესს გამყიდველსა და მყიდველს შორის, რომლებიც ერთობლივად შეიძლება მოხსნეიებულნი იყვნენ როგორც "მხარეები", ხოლო ცალ-ცალკე როგორც - მხარე.
1.2. გამყიდველს წარმოადგენს შპს „სადისტრიბუციო კომპანია ძველი კახეთი“ (ს/ნ: 405367749), ხოლო მყიდველს წარმოადგენს ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად არ არის შეზღუდული შეიძინოს ვებ-გვერდზე განთავსებული პროდუქცია.
1.3. თითოეული მხარე აძლევს მეორე მხარეს გარანტიას, რომ გააჩნია საჭირო სამართლებრივი უფლება და ქმედუნარიანობა, რომელიც საკმარისია ნასყიდობის ხელშეკრულების დადებისა და შესრულებისათვის.
1.4. ვებ-გვერდის მეშვეობით პროდუქციის შეძენისას მყიდველი იღებს და ეთანხმება წინამდებარე ხელშეკრულებაში მოცემულ ყველა პირობას და აგრეთვე გამყიდველის მიერ შეკვეთის მიღების მომენტში საიტზე განთავსებულ ინფორმაციას.
1.5. გამყიდველი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები წინამდებარე წესებში, ხოლო მყიდველი კისრულობს ვალდებულებას რეგულარულად ადევნოს თვალყური წესების ცვლილებებს, რომლებიც განთავსებულია გამყიდველის ვებ-გვერდზე.

2. ვებ-გვერდზე რეგისტრაცია

2.1. ინტერნეტ - მაღაზიაში შეკვეთის გაფორმება შეუძლია როგორც რეგისტრირებულ, ისე არარეგისტრირებულ მომხმარებელს.
2.2. გამყიდველი არ არის პასუხისმგებელი მყიდველის მიერ რეგისტრაციისას მოწოდებული ინფორმაციის სიზუსტესა და სისწორეზე.

3. შეკვეთის გაფორმება და მიწოდების ვადები

3.1. მყიდველის მიერ შეკვეთის გაფორმება ხორციელდება ვებ-გვერდის მეშვეობით.
3.2. შეკვეთის გაფორმებისას მყიდველი ატყობინებს გამყიდველს შეკვეთის გასაფორმებლად საჭირო ინფორმაციას.
3.3. ვებ-გვერდის მეშვეობით შეკვეთის გაფორმებისას მყიდველი ავსებს პროდუქციის შეკვეთის ელექტრონულ ფორმას და უგზავნის გამყიდველს შეკვეთას ინტერნეტის ქსელის მეშვეობით.
3.4. შეკვეთის მიღების შემდეგ გამყიდველი ტელეფონით ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით ადასტურებს შეკვეთის მონაცემებს და ათანხმებს მყიდველთან პროდუქციის მიწოდების თარიღსა და სხვა დეტალებს. აღნიშნული თარიღი და დრო დამოკიდებულია მიწოდების რეგიონზე და შეკვეთის დამუშავებისათვის საჭირო დროზე.
3.5. შეკვეთის მიტანის ვადები განისაზღვრება შემდეგნაირად: შეკვეთის მიტანა განხორიელდება შეკვეთიდან მეორე დღეს თბილისის, ხაშურის, ქუთაისისა და ბათუმის შემთხვევაში. შაბათს გაკეთებული შეკვეთის მიტანა განხორციელდება ორშაბათს

4. შეკვეთის მიწოდება

4.1. გამყიდველი მყიდველს პროდუქციას მიაწოდებს მე-3 მუხლით განსაზღვრული ვადების დაცვით, თუმცა, შეკვეთის მიწოდება შესაძლებელია შეყოვნდეს გაუთვალისწინებელი გარემოებების გამო, რომლებიც წარმოიშვა გამყიდველისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო.
4.2. პროდუქციის შემთხვევითი განადგურების ან შემთხვევითი დაზიანების რისკი გადადის გამყიდველიდან მყიდველზე ან მიმღებზე მისთვის პროდუქციის მიწოდების და მყიდველის ან მიმღების მიერ შეკვეთის მიწოდების დამადასტურებელ დოკუმენტზე ხელის მოწერის მომენტიდან.
4.3. პროდუქციის მისაღებად შესაძლებელია შემდეგი ფორმების გამოყენება: საკურიერო მიწოდება ან მაღაზიიდან გატანა მყიდველის მიერ.
4.4. მიწოდებისას შეკვეთილი პროდუქცია გადაეცემა მყიდველს ან მიმღებს. მიმღებს შეკვეთა გადაეცემა მხოლოდ მყიდველთან შეთანხმების შემთხვევაში.
4.5. შეკვეთის მიწოდებისას, მიწოდების განმახორციელებელი პირი უფლებამოსილია მოითხოვოს მყიდველის ან მიმღების პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის წარდგენა.
4.6. პროდუქციის მიწოდებისას მყიდველს ან მიმღებს გადაეცემა თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი. 4.6. პროდუქციის მიღებისას მყიდველი ან მიმღები, ამოწმებს პროდუქციის გარეგნულ იერსახეს. გაყიდვის შემდგომი პრეტენზიები გარეგნულ დაზიანებაზე არ მიიღება.
4.7. თუ პროდუქციის მიწოდება ვერ ხერხდება მყიდველის ბრალეულობით (არასწორად არის მითითებული მისამართი, არ პასუხობს მიწოდების სამსახურის თანამშრომელთა სატელეფონო ზარებზე) შეკვეთა განმეორებით იგზავნება კლიენტთან მხოლოდ საკურიერო მომსახურების ღირებულების დამატებით გადახდის შემთხვევაში.

5. შეკვეთის ღირებულების გადახდა

5.1. პროდუქციის ღირებულება მოცემულია ინტერნეტ - მაღაზიის გვერდზე თითოეული პროდუქციის დასახელების გვერდით.
5.2. ფასი იმ პროდუქციაზე, რომელზეც გაფორმებულია შეკვეთა, არ ექვემდებარება ცვლილებას.
5.3. პროდუქციის ღირებულების გადახდის ფორმა დამოკიდებულია მყიდველის მიერ შეკვეთის გაფორმებისას არჩეული გადახდის ფორმაზე.
5.4. გადახდის შესაძლო ფორმებია: ნაღდი ანგარიშსწორება; უნაღდო ანგარიშსწორება; ბარათით გადახდა ვებ-გვერდის საშუალებით.

6. პროდუქციის გადაცვლა ან დაბრუნება

6.1. მყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს უარი განაცხადოს შეკვეთილი პროდუქციის მიღებაზე მის მიწოდებამდე.
6.2. გაუხსნელი პროდუქციის გადაცვლა შესაძლებელია მისი მიღების დღიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის განმავლობაში მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი აღმოჩნდა, რომ პროდუქცია მიწოდებისას იყო ვადაგასული.
6.3. პროდუქციის დაბრუნება და გადაცვლა ხორციელდება მყიდველის მიერ ელექტრონული ფორმით მოწოდებული განაცხადის საფუძველზე გამყიდველის ელ. ფოსტაზე onlineorders@oldkakheti.ge
6.4. მყიდველმა, რომელმაც შეიძინა არასათანადო ხარისხის (ვადაგასული) პროდუქცია, და აღნიშნულის შესახებ არ შეატყობინა გამყიდველმა, უფლებამოსილია მოითხოვოს: - ანალოგიური ან სხვა დასახელების პროდუქციით შეცვლა, შესყიდვის ფასის შესაბამისი გადაანგარიშებით. - შეკვეთის გაუქმება და პროდუქციაში გადახდილი თანხის უკან დაბრუნება.
6.5. პროდუქციის დაბრუნებისა და გადაცვლის საკითხები თანხმდება თითოეულ მყიდველთან ინდივიდუალურად, ტელეფონით ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

7. პასუხისმგებლობა

7.1. გამყიდველი არ აგებს პასუხს ზიანზე, რომელიც წარმოიშვა შემდეგი მიზეზებით: - შეკვეთის ფორმის არასწორად შევსება, მათ შორის პერსონალური მონაცემების არასწორად მითითება; - მესამე პირების არამართლზომიერი ქმედება;
7.2. მყიდველი პასუხისმგებელია მის მიერ ვებ-გვერდზე რეგისტრაციისას სარწმუნო მონაცემების მითითებაზე.
7.3. მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან მათი მოვალეობების სრულად ან ნაწილობრივად შეუსრულებლობის გამო, თუ ამგვარი შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის მქონე გარემოებების ზემოქმედებით, საგანგებო ხასიათის მოვლენათა შედეგად, რომელთა გათვალისწინება და თავიდან აცილება მხარეების მიერ შეუძლებელი იყო.
7.4. ყველა იმ შემთხვევებზე, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული 7.3. პუნქტით, მხარეები მოვალეობების შეუსრულებლობისა ან და არაჯეროვანი შესრულებისას პასუხს აგებენ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

8. დასკვნითი დებულებები

8.1. გამყიდველს და მყიდველს შორის არსებულ ურთიერთობებს არეგულირებს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობა.
8.2. მყიდველი იძლევა გარანტიას, რომ წინამდებარე წესების ყველა პირობა მისთვის გასაგებია და იგი იღებს მათ უპირობოდ და სრული მოცულობით.
8.3. მყიდველის მხრიდან კითხვებისა და პრეტენზიების წარმოშობის შემთხვევაში, მან ტელეფონით ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით უნდა მიმართოს გამყიდველს.
8.4. ყველა წარმოშობილ დავას მხარეები შეეცდებიან გადაწყვიტონ მოლაპარაკების გზით, შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავას განიხილავს სასამართლო, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად.